Mathemateg

Adolygu Mathemateg TGAU / Mathematics Revision for GCSE

Dyma adnoddau adolygu Mathemateg TGAU. Llyfr cwrs,  llyfr adolygu a mwy. Mae rhai o’r llyfrau yn ail-law. Mae postio rhad neu am ddim ar gael gydag ambell un. Gweler yr hysbys unigol am fanylion. Gall y llyfrau helpu myfyrwyr a disgyblion i basio eu harholiadau a’u rhieni i ddeall cwricwlwm, gwaith cwrs a’r cwestiynau ar bapurau arholiad eu plant.
These resources are for CBAC WJEC Welsh language Mathematics GCSE – Mathemateg TGAU revision aids. Some of the books may be used or second-hand and may be offered with low-cost or free postage. They should help students to pass their exam and parents to understand their children’s curriculum, coursework and examination questions.

Dolenni at gyn bapurau ar wefan CBAC.
Links to past papers on the WJEC website.

Tips adolygu i’r arholiad Mathemateg TGAU

Er mwyn adolygu Mathemateg, argraffa cyn-bapurau a gweithia drwyddyn nhw mewn man distaw heb unrhyw beth arall i darddu ar dy waith. Canolbwyntia ar gallu ymateb mewn ffordd glir wrth fynegi eich barn. Treulia 15 munud y dydd ar baratoi – mwy jest cyn yr arholiad. Dyfeisia ffyrdd bythgofiadwy o ryfedd i gofio ffeithiau Mathemateg.

Adolygu Mathemateg TGAU – Revise Mathematics GCSE

 

Mae mathemateg yn iaith fyd-eang. Er mwyn gwneud synnwyr o’r iaith hon ac i ddeall cysyniadau mathemategol, mae angen enghreifftiau sydd wedi’u gwreiddio mewn bywyd bob dydd ar ddysgwyr. Mae hyn yn arbennig o bwysig i ddysgwyr ifanc sy’n aml yn methu â meddwl yn haniaethol. Bydd dysgu o fewn cyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn galluogi dysgwyr i ddeall y cysylltiad rhwng mathemateg a rhifedd a chyd-destunau bywyd go iawn sy’n cwmpasu Cymru yn ogystal â’r byd.

Mae gan Gymru record o gynhyrchu mathemategwyr o fri. Mae defnyddio enghreifftiau rhyngwladol o amrywiaeth o ddiwylliannau yn galluogi dysgwyr i ddeall hanes mathemateg a’i datblygiad i fod yn iaith ryngwladol, ac yn un y gellir ei chymhwyso’n fyd-eang. Mae hyn hefyd yn hyrwyddo ac yn cefnogi dysgu trawsgwricwlaidd.

Dylai ymarferwyr archwilio ffynonellau ac adnoddau lleol, gan ddefnyddio amgylchedd unigryw’r ysgol i wella addysgu mewn mathemateg a rhifedd. Mae’r defnydd o enghreifftiau o Gymru wrth ddysgu materion ariannol, er enghraifft cyfraddau treth incwm a osodwyd gan lywodraeth Cymru ac a gytunwyd gan y Senedd, yn pwysleisio’r cysylltiad rhwng mathemateg a rhifedd a’r byd go iawn.

Y Gymraeg: Ystyriwch ddysgu dysgwyr y ffordd draddodiadol, genfigennus o gyfrif yn Gymraeg, yn ogystal â’r ffordd ddefodol, er mwyn pwysleisio natur arbennig mathemateg yng nghyd-destun yr iaith Gymraeg.

 

Gweler hefyd Gwyddoniaeth